Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. - SSTP pre Aquatherm Nitra 2017

Dátum: 5.2.2017
Vážená odborná verejnosť, milí návštevníci
ctení hostia a partneri veľtrhu Aquatherm 2017,

prihováram sa Vám v mene Slovenskej spoločnosti pre techniku prostredia - SSTP, kľúčovej  vedecko-technickej organizácie v oblasti technických zariadení a techniky prostredia budov na Slovensku, ktorá je súčasne generálnym odborným partnerom tohto prestížneho veľtrhu od jeho samotného počiatku v roku 1998.

Radi by sme počas 4 dní nielen odbornej verejnosti prezentovali najnovšie trendy pri návrhu, realizácii a prevádzke progresívnych systémov vykurovania, vetrania, klimatizácie a zdravotnej techniky, ako i plynových odberných zariadení a spotrebičov pre budovy s takmer nulovou potrebou energie.

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, aj v tomto roku pripravila sprievodné odborné semináre na každý výstavný deň, pričom hlavnou témou je – BUDOVY s TAKMER NULOVOU POTREBOU ENERGIE : „Voda-Teplo-Vzduch- Plyn“. Semináre, za účasti popredných odborníkov našej spoločnosti, budú pre všetkých návštevníkov veľtrhu bezplatne.

Vážené kolegyne a kolegovia,
SSTP, ako člen ZSVTS v SR, REHVA v EÚ a asociovanej organizácie ASHRAE v USA, je nielen odborným garantom veľtrhu, ale aj garantom odborných aktivít v oblasti TZB a techniky prostredia na Slovensku, a preto by som Vás v jej mene rád pozdravil pri príležitosti konania 19. ročníka medzinárodného veľtrhu Aquatherm Nitra 2017.

Súčasne sa tešíme opäť na stretnutie odbornej komunity z oblasti vykurovania, vetrania, klimatizácie, chladenia, zdravotnej techniky v prepojení na meraciu, regulačnú a riadiacu techniku a s podporou obnoviteľných zdrojov energie, teda veľmi výstižne korešpondujúc so známou značkou Aquatherm,  na jednom mieste v jednom týždni, teda na výstavisku Agrokomplex v Nitre od 7. do10. februára 2017.

Prof. Ing. Dušan P e t r á š, PhD.
Predseda SSTP, Prezident ZSVTS
Past-president REHVA, ASHRAE Fellow