Stavebnictvo v roku 2019

Dátum: 16.1.2019
Vyzpovídali jsme Ing. Pavola Kováčika PhD., MBA, prezidenta Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska.

Prečo spolupráca s Aquathermom Nitra?

Priemyselná revolúcia 4.0 prinesie aj do stavebníctva zásadné zmeny v používaných materiáloch, stavebných aplikačných postupoch  ako aj spôsobe projektovania. Zásadným spôsobom sa zmenili požiadavky a energetickú efektívnosť budov, kedy od roku 2020 bude možné stavať len budovy s takmer nulovou spotrebou energií , resp. pasívne budovy. Hovoria o tom jasne príslušné smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ ako aj domáca legislatíva. V tomto kontexte vítame,  že veľtrh  prináša nové témy v technologickom rozvoji a spolu s odborným programom veľtrh šíri osvetu a tým podporuje inovačný potenciál stavebníctva  na Slovensku, čo je aj jednou z priorít Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska. 

Akú víziu tým sledujete?  

Pre budúcnosť slovenského stavebníctva  je kľúčová adaptácia na zásadné technické a technologické zmeny.  Zväz stavebných podnikateľov Slovenska podporuje aktivity a iniciatívy v oblastiach inovácií  vzdelávania , legislatívy, ktoré vytvárajú predpoklady a podmienky pre úspešné zvládnutia tejto výzvy prinesú.

Ako sa darilo stavebníctvu na Slovensku v roku 2018? 

Bratislava 26. decembra (TASR) - Stavebná produkcia sa v roku 2018 v porovnaní s rokom 2017 zvýšila o 8 %.  Nárast nastal predovšetkým v oblasti pozemných stavieb. V rámci Slovenska tvoria práce v pozemnom staviteľstve 60 % a inžinierske stavby 40 %. "Stavebné práce na opravách a údržbe zostávajú na rovnakej úrovni v porovnaní s rokom 2017 a dosiahnu objem približne 1,25 miliardy eur. 

V roku 2019 očakávame miernejší rast približne na úrovni 3 %.  Pretrváva ale dlhodobo neuspokojivé tempo novej bytovej výstavby a tiež neistota v pripravenosti nových veľkých infraštruktúrnych projektov, najmä cestnej a železničnej infraštruktúry, kde je problémom príprava, ako aj verejné obstarávania dodávateľov. 

Ako je to s kvalitou a efektívnosťou verejných investícií v stavebníctve? 

Verejné investície v stavebníctve je jednou z najdôležitejších oblastí, predstavujú cca 45% podiel.

Kvalitu a efektívnosť verejných investícií zásadným spôsobom ovplyvňujem verejné obstarávanie, ktoré patrí z pohľadu počtu i finančného objemu vypisovaných súťaží  medzi najkomplikovanejšie. Proces od prípravy projektu až po jeho realizáciu trvá niekoľko rokov a dnes je zrejmé, že nie je  možné v takýchto verejných súťažiach jednoducho aplikovať mechanizmy a kritéria fungujúce pri nákupe tovarov alebo menej náročných služieb. Od ďalšieho progresu v tejto oblasti sa výrazne odvíja vývoj v českom a slovenskom stavebníctve ako aj kvalita a efektívnosť  významných infraštruktúrnych projektov s vplyvom na celú spoločnosť. 

Z pohľadu stavených spoločností je v súčasnosti dosahovaná priemerná ziskovosť v stavebníctve okolo 3 až 5 %, čo je v porovnaní s inými odvetviami naďalej málo a len veľmi obmedzene umožňuje stavebným a projektovým firmám investovať do inovácií a nových technológií. Napriek relatívnemu dostatku zákaziek v súčasnosti  na trhu pretrváva ostrý konkurenčný boj, najmä z dôvodu neistoty vývoja v ďalších rokoch. Toto platí predovšetkým vo verejných infraštruktúrnych projektoch pre chýbajúci realistický a záväzný plán. 

Ako vidíte návrh nového stavebného zákona v praxi?  

Aktuálne platný stavebný zákon je z roku 1976 a nevyhovuje súčasnej dobe. Kompetentní sa ho viackrát pokúšali zmeniť, no neúspešne. Teraz máme na stole pracovné verzie dvoch zákonov a to  Zákona o územnom plánovaní a Stavebný poriadok, ktoré prinášajú zásadné zmeny do procesu prípravy a povoľovania stavieb v prospech občana. Týmito zákonmi by ma byť nahradený ten súčasný dosluhujúci.   Zväz stavebných podnikateľov Slovenska sa na príprave návrhov týchto  kľúčových zákonov aktívne podieľa. 

Čo všetko ovplyvňuje úroveň zadávania a vyhodnocovania verejných zákaziek?

Mnohé problémy vo verejnom obstarávaní aj v stavebníctve nespôsobila nepružná legislatíva, ale predovšetkým nedostatočná odborná príprava a spôsobilosť obstarávateľov a nekvalitná príprava obstarávaní. Pre zvýšenie efektívnosti verejného stavebníctva je nutné posudzovať pomer medzi cenou a ponúkanou kvalitou, na čo existujú metodiky úspešne používané v zahraničí. Ako príklad je metodika tzv. best value, ktorú ZSPS v spolupráci s UVO pripravil a ktorá je návodom, ako prejsť od zámeru až po výber uchádzača vo viac kriteriálnom hodnotení. 

Ako hodnotiť kvalitu a výhodnosť ponúk vo verejnom obstarávaní? 

Hodnotenie ponúk vo verejných súťažiach na základe tzv. necenových kritérií, ktoré v menšej či väčšej časti mieria na kvalitu plnenia, je v ďalších členských štátoch EÚ bežné. Napríklad maďarské nariadenie vlády č. 322 z roku 2015, o podrobných pravidlách týkajúcich sa verejných zákaziek na projektové a stavebné práce, stanovuje, že váha najnižšej ponúkanej ceny nesmie presiahnuť 50%, ide o verejné zákazky na projektové práce, respektíve 70%, ide o verejné zákazky na stavebné práce. Predmetné nariadenie však nestanovuje, čo ďalšie má byť konkrétne hodnotené. Slovenskí obstarávatelia, na rozdiel od zahraničných, ešte stále preferujú kritérium najnižšej ponúkanej ceny, pokiaľ vôbec pristúpia na použitie necenových hodnotiacich kritérií, volia skôr kritéria počítateľné s váhou 10 – 30%. 

Čo je príčinou nedostatku stavebných kapacít pre bytovú výstavbu?

Za nedostatkom stavebných kapacít pre bytovú výstavbu sa môže skrývať fakt, že ceny stavebných prác, aj v bytovej oblasti, jednoducho stúpajú. A na stavebnom trhu je čoraz ťažšie nájsť pre túto oblasť lacnejšie firmy. Nahráva tomu aj skutočnosť, že podiel na oprave a údržbe bytového fondu sa pohybuje v rozmedzí 25 % až 29 % a časť stavebných kapacít sa presúva tam. Ceny stavebných prác sa v poslednom období len doťahujú na úroveň ostatných výrobných sektorov. Dá sa preto zodpovedne predpokladať ich ďalší prirodzený rast," konštatoval s tým, že ceny materiálov v priemere medziročne stúpli o približne 4,5 % a je predpoklad, že budú ďalej rásť. 

Brzdí nedostatok ľudí už aj rozvoj stavebníctva ?

Stavebníctvu sa darí, ale vo firmách chýbajú ľudia. Demografický vývoj je neúprosný, priemerný vek pracovníkov v stavebníctve sa už dlhé obdobie zvyšuje a podľa novembrového prieskumu Štatistického úradu 32 percent opýtaných firiem hlási veľké problémy s pracovnou silou. Potvrdzuje to aj kvartálna analýza, ktorú pripravila analytická spoločnosť CEEC Research. Až 98 percent riaditeľov stavebných spoločností označuje za najväčšiu "brzdu stavebníctva" nedostatok kvalifikovaných zamestnancov. Tesne za zamestnancami sa umiestnila nekvalitná a komplikovaná legislatíva. 

Dlhodobo je v zlom stave učňovské školstvo. Čo ZSPS navrhuje pro zlepšenie situácie?

Áno, slovenské stredné školstvo v súčasnosti generuje až 50 % žiakov, ktorí nepracujú vo svojom odbore, pričom stavebníctvo je vnímané ako neatraktívne odvetvie. Ak bude vývoj naďalej takýto, na Slovensku síce budeme vedieť technologicky kvalitne stavať, no o chvíľu nebudeme mať s kým. Dnes máme alarmujúco nízke čísla učňov pripravujúcich sa na stavbárske profesie. Podľa štatistík ministerstva školstva študuje na školách so zameraním na stavebníctvo len 8 600 žiakov čo predstavuje okolo20% reálnych potrieb. Za kľúčové považujeme zatraktívnenie stavebníctva, kde náš Zväz vynakladá značné úsilie a prostriedky na budovanie dobrého mena stavebníctva na Slovensku ako aj spoluprácu so strednými odbornými školami.  . 

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť v zmysle § 2 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, ako organizácia zamestnávateľov. Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom. Združenie svoju činnosť vykonáva pod názvom Zväz stavebných podnikateľov Slovenska alebo pod skratkou ZSPS.

Cieľom Zväzu je vytvárať vhodné podnikateľské prostredie v oblasti stavebníctva podporujúce aktivity všetkých subjektov podnikajúcich v tejto oblasti.

Viac o nájdete ZSPS na adrese: http://www.zsps.sk/web/index.php