Prof.Ing. Dušan Petráš, PhD - SSTP pre AquaTherm Nitra 2015

Dátum: 26.1.2015
obrázok

Milí návštevníci,
Vážená odborná verejnosť,
Ctení hostia a partneri veľtrhu Aqua-Therm Nitra 2015,

dovoľte mi, aby som Vám prihovoril v mene Slovenskej spoločnosti pre techniku prostredia -SSTP,  najvýznamnejšej  vedecko-technická organizácie v oblasti technických zariadení a techniky prostredia budov na Slovensku, ktorá je súčasne generálnym odborným partnerom tohto prestížneho veľtrhu od jeho samotného počiatku. SSTP, ako zakladajúci člen Zväzu Slovenských vedecko-technických spoločností - ZSVTS na Slovensku, si pripomína v tomto roku 25. výročie svojho vzniku, ktoré by chcelo osláviť celým radom vedecko-odborných podujatí, medzi ktoré patrí aj 17. ročník medzinárodného veľtrhu Aqua-Therm 2015 v Nitre, v dňoch 10.-13. 2. 2015 na výstavisku AGROKOMPLEX Nitra.

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, tak ako v minulosti, aj v tomto roku pripravila sprievodné odborné semináre, avšak v tomto roku na každý výstavný deň, pričom hlavnou témou sú – TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV PRE NÍZKOENERGETICKÉ DOMY : „Voda-Teplo-Vzduch- Plyn“. Radi by sme počas 4 dní nielen odbornej verejnosti prezentovali najnovšie trendy pri návrhu, realizácii a prevádzke progresívnych systémov vykurovania, vetrania, klimatizácie a zdravotnej techniky, ako i plynových odberných zariadení a spotrebičov pre domy s nízkou spotrebou energie a pozitívnym environmentálnym dopadom na prostredie. Semináre, za účasti popredných odborníkov našej spoločnosti, budú pre všetkých návštevníkov veľtrhu bezplatne. Súčasne, po úspešnom udelení Cien za najlepší výrobok z oblasti TZB v roku 2013, ktorý vznikol na Slovensku, budeme v tejto aktivite pokračovať i tento rok, čím súčasne vyzývame i vystavovateľov prezentujúcich Slovenské výrobky o ich prezentovanie. Taktiež budú udelené i Ceny za najlepšiu diplomovú práci a Projekt realizovaný v roku 2014, a to po prvý-krát v rámci veľtrhu Aqua-Therm 2015.

Vážení kolegovia,
tešíme sa opäť na stretnutie odbornej komunity z oblasti vykurovania, vetrania, klimatizácie, chladenia, zdravotnej techniky v prepojení na meraciu, regulačnú a riadiacu techniku a s podporou obnoviteľných zdrojov energie, teda veľmi výstižne korešpondujúc so známou značkou Aqua-Therm,  na jednom mieste v jednom týždni, teda na výstavisku AGROKOMPLEX v Nitre od 10. do13. februára 2015.

SSTP, ako člen ZSVTS v SR, REHVA v EÚ a asociovanej organizácie ASHRAE v USA, je nielen odborným garantom veľtrhu, ale aj garantom odborných aktivít v oblasti TZB a techniky prostredia na Slovensku, a preto by som Vás v jej mene rád pozdravil pri príležitosti konania 17. ročníka medzinárodného veľtrhu Aqua-Therm 2015.

Prof. Ing. Dušan P e t r á š, PhD.

Predseda SSTP, Prezident ZSVTS
Past-president REHVA, ASHRAE Fellow