Štrukturálné fondy EU

obrázok
SIEA bude pokračovať v aktivitách národného projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU. Pripravujú sa aj nové národné projekty zamerané na vybudovanie informačnej platformy energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva…

Štrukturálné fondy EU - Programové obdobie 2014 - 2020

V Operačnom programe Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prosredia SR, je zodpovedná za implementáciu opatrení zameraných na prechod na energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektorech. S touto úlohou súvisia aj národné projekty, na ktorých sa SIEA podieľa. Pokračovať bude v aktivitách národného projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU.  Pripravujú sa aj nové národné projekty zamerané na vybudovanie informačnej platformy energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva a audity verejných budov a rozšírenie monitorovacieho systému energetickej efektívnosti. Prostredníctvom ďalšieho národného projektu budú môcť domácnosti získať podporu na inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie.