Podmienky v súťaži sme už 20 rokov s vami

PODMIENKY V SÚŤAŽI "SME UŽ 20 ROKOV S VAMI"
Usporiadateľ súťaže
Usporiadateľom súťaže je spoločnosť MDL Expo s.r.o., Šmeralova 31, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČO: 247 12 647, DIČ: CZ 247 12 647 zapísaná v obchodnom registri: Městského soudu v Praze, oddiel C, vložka č. 168101.
Termín a miesto konania súťaže
Súťaž bude prebiehať v termíne od 05. 02. 2019 10:00:00 hod. do 08. 02. 2019 12:00:00 hod. (ďalej len „doba konania súťaže") počas veľtrhu Aquatherm Nitra 2019 (ďalej len "veľtrh").
Účastníci súťaže
Účastníkom súťaže sa môže stať fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým bydliskom na území Slovenskej republiky a Českej republiky (ďalej tiež "účastník" alebo "súťažiaci"). Účasť v súťaži je bezplatná. Súťaže sa nesmú zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnoprávnom vzťahu k usporiadateľovi súťaže a/alebo, ktoré sa priamo podieľajú na činnostiach súvisiacich s organizovaním súťaže a usporadúvaním veľtrhu Aquatherm Nitra 2019 a ani osoby im blízke podľa § 116 Občianskeho zákonníka. Účastníkom súťaže sa môže stať iba osoba, ktorá osobne navštívi veľtrh Aquatherm Nitra 2019, a to na základe vopred vyplnenej registrácie návštevníka umiestnenej na webových stránkach usporiadateľa www.aquatherm-nitra.com, a ktorá vyplnila iba toto pracovné zaradenie: majiteľ/spolumajiteľ, konateľ/riaditeľ, manažér, vedúci pracovník, osoba samostatne zárobkovo činná, architekt, projektant, technik, servisný špecialista, špecialista, odborný pracovník firmy, obchodník, nákupca, zamestnanec štátnej správy/samosprávy s touto oblasťou záujmu: vykurovanie, energia, vzduchotechnika, klimatizácia, obnoviteľné zdroje energie, meranie, riadenie a regulácia, inštalačná technika, sanita, úprava vody, stavebníctvo, štátna správa, samospráva, a s týmto druhom činnosti firmy podľa vyššie uvedeného pracovného zaradenia: montážna/inštalačná firma, projektantská činnosť/architektúra, výrobca, maloobchod, veľkoobchod, developerská a investičná činnosť, dovozca/ generálny zástupca, sprostredkovanie obchodu.
Princíp a podmienky súťaže
Súťažiaci sa zapojí do súťaže tak, že na webovej stránke http://www.aquatherm-nitra.com/ „Registrácia návštevníkov" vyplní tieto osobné údaje: Meno, Priezvisko, E-mail, Kraj, Oblasť záujmu, Pracovné zaradenie, Druh činnosti firmy, súhlas so všeobecnými zmluvnými podmienkami a kliknutím na políčko "odoslať". Podmienkou účasti v súťaži je tiež súhlas súťažiaceho so všetkými podmienkami súťaže uvedenými v týchto súťažných pravidlách. Po vyplnení návštevníckej registrácie dostane súťažiaci emailom automaticky vygenerovanú poukážku na vstupenku na veľtrh Aquatherm Nitra 2019. Týmto bude súťažiaci automaticky zaradený do žrebovania. Žrebovanie súťaže prebehne v nasledujúcich dňoch po veľtrhu (max do 2 týždňov) pod dohľadom dvoch zamestnancov usporiadateľa a notára v priestoroch veľtrhu Aquatherm Nitra 2019. Žrebovať sa bude vždy po 20 súťažiacich (4x20 výhercov), ktorí veľtrh navštívili v utorok 5.2. 2019, v stredu 6.2. 2019, vo štvrtok 7.2. 2019, resp. v piatok 8.2. 2019.
Výhra v súťaži a jej doručenie
Usporiadateľ v súťaži odovzdá nasledujúcu výhru: tablet. Výhru získa účastník súťaže určený žrebovaním, pričom do žrebovania budú zaradené všetky správne vyplnené údaje z registračného formulára návštevníkov zo stránky http://www.aquatherm-nitra.com/ „Registrácia návštevníkov", ktorí osobne navštívili veľtrh Aquatherm Nitra 2019, a to až do uplynutia doby konania súťaže. Výhercu bude usporiadateľ súťaže kontaktovať v nasledujúcich dňoch po veľtrhu. Spôsob odovzdania výhry bude s jednotlivcami dohodnutý individuálne, napr. odovzdaním prostredníctvom poštovej dobierky, popr. osobne na adrese sídla usporiadateľa súťaže, alebo na inom mieste po dohode s výhercom. Výherca súťaže bude o svojej výhre informovaný prostredníctvom telefónu alebo e-mailu poskytnutého v rámci „Registrácie návštevníkov" zo stránky http://www.aquatherm-nitra.com/. Usporiadateľ pri odovzdaní výhry vyhotovuje s príslušným výhercom Preberací protokol, na ktorom výherca svojim podpisom potvrdí prevzatie výhry, ktorú získal v žrebovaní.
Strata nároku na výhru
Účastníci súťaže sú povinní usporiadateľovi poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť potrebnú na oznámenie a odovzdanie výhry, a to najmä, ale nielen uvedením osobných údajov (mena, priezviska, adresy, kontaktného telefónneho čísla, adresy elektronickej pošty), inak strácajú nárok na výhru. Je zodpovednosťou každého účastníka súťaže zabezpečiť, aby telefónne číslo poskytnuté v rámci súťaže, bolo funkčné a dostupné až do dňa žrebovania a v nasledujúcich dňoch. Nemožnosť telefonicky alebo emailom kontaktovať potenciálneho výhercu alebo nesplnenie podmienok z bodov 3 a 4 týchto Podmienok účasti bude mať za následok stratu nároku tohto výhercu na výhru. Výherca bude v tom prípade nahradený najbližším náhradníkom v poradí. Výherca sa musí zúčastniť odovzdávania výhry osobne alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu na základe písomného splnomocnenia s úradne overeným podpisom výhercu. Výherca, resp. jeho splnomocnený zástupca musí preukázať svoju totožnosť a vek platným občianskym preukazom alebo iným platným dokladom totožnosti. Nesplnením ktorejkoľvek z podmienok alebo povinností a prípadné porušenie pravidiel môže mať za následok vylúčenie súťažiaceho zo súťaže.
Daň z výhry
Predmet výhry nepodlieha zdaneniu.
Ďalšie podmienky
Účasťou v Súťaži berie účastník na vedomie, že poskytnutie jeho osobných údajov je nevyhnutné pre vyššie uvedené účely a že právnym základom na spracovanie jeho osobných údajov je nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len "GDPR") článok 6 ods. 1. písm. a) GDPR. Výherca Súťaže udeľuje súhlas so svojou účasťou na propagačných podujatiach a materiáloch súvisiacich so súťažou a odovzdávaním výhry s tým, že na týchto propagačných podujatiach je možné vyhotoviť fotografie výhercu a tie spolu s uvedením krstného mena a bydliska (mesta alebo obce) výhercu umiestňovať a zverejňovať v propagačných materiáloch Usporiadateľa, vrátane zverejnenia na internete. Na žiadosť spoločnosti MDL Expo s. r. o. ako usporiadateľa je užívateľ povinný preukázať svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo cestovného pasu. V prípade úmrtia užívateľ umožní usporiadateľovi MDL Expo s. r. o. odovzdanie výhry správcovi dedičstva či notárovi po predložení príslušných dokladov. Za úkony vykonávané štátnymi orgánmi, notárom a správcom dedičstva nenesie MDL Expo s. r. o. zodpovednosť.
Záverečné ustanovenia
Usporiadateľ si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť o všetkých záležitostiach týkajúcich sa tejto súťaže. Usporiadateľ je zároveň oprávnený súťaž kedykoľvek zmeniť, skrátiť, predĺžiť, zrušiť alebo upraviť jej pravidlá. Vymáhanie účasti a výhier v súťaži súdnou cestou je vylúčené. Pri nesplnení podmienok tejto súťaže stráca súťažiaci nárok na výhru. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Konečné rozhodnutie o sporných otázkach je vždy na usporiadateľovi súťaže. Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s užívaním výhier. Nebezpečenstvo škody na prípadnej vecnej výhre prechádza na výhercu okamžikom odovzdania výhry výhercovi. Usporiadateľ nie je zodpovedný za technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami. Pri nesplnení či porušení súťažných podmienok bude účastník zo súťaže bez náhrady vylúčený. Rovnako tak bude účastník vylúčený v prípade, že usporiadateľ zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého z účastníkov či inej osoby, ktorá dopomohla súťažiacemu k získaniu výhry. Výhru nie je možné alternatívne vyplatiť v hotovosti ani v inom plnení. Výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť deklarovanú výhru výhrou obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania výhry v prípade, že mu výhra nebude poskytnutá tak, aby mohla byť výhercovi odovzdaná v súlade s pravidlami súťaže. Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci svoj súhlas s pravidlami a zaväzuje sa tieto pravidlá bezvýhradne dodržiavať.