Súhlas so spracovaním osobných údajov_návštevníci

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
V súlade so zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, v platnom znení a v súlade s ostatnými aplikovateľnými právnymi predpismi týmto výslovne, bezodplatne, informovane, slobodne a dobrovoľne udeľujem súhlas so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním svojich osobných údajov správcom MDL Expo s. r. o., Šmeralova 170 / 31,170 00 Praha 7, IČO: 24712647, www. mdlexpo.cz, e-mail .: info@mdlexpo.cz (ďalej len "Správca"), a to v nasledujúcom rozsahu:
 • Meno
 • Priezvisko
 • Email
 • Telefón
 • Adresa bydliska/firmy
 • Pracovné zaradenia
 • Oblasť záujmu
 • Druh činnosti firmy
 • Dôvod návštevy

Beriem na vedomie a súhlasím s tým, aby moje osobné údaje boli správcom využívané pre účely marketingu a propagácie, vrátane informovania o činnostiach správcu, vedenia štatistiky a dôkazov.

Prehlasujem, že som si plne vedomý svojich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov, najmä som si vedomý, že:

 1. keď požiadam o informácie o spracovaní svojich osobných údajov, Správca mi túto informáciu bez zbytočného odkladu poskytne;
 2. Správca je oprávnený poveriť spracovaním osobných údajov tretie osoby;
 3. v situácii, keď by boli osobné údaje potrebné pre účely uplatňovania alebo ochrany mojich práv alebo práv Správcu v sporoch, v súdnom alebo správnom konaní, budú moje osobné údaje uchovávané počas trvania sporu, a to výhradne pre účely ochrany práv v takom rozpore;
 4. ak zistím alebo sa budem sa domnievať, že Správca spracováva moje osobné údaje v rozpore s ochranou môjho súkromného osobného života alebo v rozpore so zákonom, môžem Správcu požiadať o vysvetlenie a požadovať odstránenie nevyhovujúceho stavu (napr. blokovaním, opravou, doplnením, likvidáciou osobných údajov).

Toto povolenie poskytujem na obdobie 10 rokov a môžem ho bezplatne odvolať u správcu.

Beriem na vedomie, že poskytnutie mojich osobných údajov je nevyhnutné pre vyššie uvedené účely a že právnym základom na spracovanie mojich osobných údajov je nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len "GDPR") článok 6 ods. 1. písm. a) GDPR.

Príjemcom mojich osobných údajov je Správca, prípadne tretie osoby, najmä servisná spoločnosť, vystavovatelia daného ročníka veľtrhu Aquatherm Nitra, užívatelia aplikácie Aquatherm (AQapp, ATapp), mediálne marketingové agentúry, ktoré ku spracovaniu Správca poverí.

Beriem na vedomie, že moje osobné údaje nebudú poskytnuté tretím krajinám alebo medzinárodným organizáciám podľa článku 6 ods. 13 odst. 1. písm. f) GDPR.

Ako subjekt údajov mám právo požadovať od Správcu prístup k osobným údajom, informáciám uvedeným v čl. 15 GDPR, ktoré sa ma týkajú, mám právo na opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania a právo na prenosnosť údajov k inému Správcovi za podmienok a s obmedzeniami uvedenými v čl. 20 GDPR. Ďalej mám právo vzniesť voči Správcovi námietky proti spracovaniu mojich osobných údajov.

Ak Správca dostane moju žiadosť v zmysle predchádzajúceho odseku, bude ma Správca Informovať o prijatých opatreniach bez zbytočného odkladu a v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Potom je túto lehotu možné, v prípade potreby a vzhľadom na zložitosť počtu žiadostí, predĺžiť o ďalšie dva mesiace. Ak by Správca neprijal opatrenia o ktoré požiadam, je povinný ma informovať bezodkladne, ale najneskôr do jedného mesiaca od prijatia dôvodov neprijatia opatrenia. Správca údajov v tejto súvislosti upozorňuje, že v určitých prípadoch stanovených GDPR nie je povinný vyhovieť všetkým požiadavkám mojej žiadosti. Bude tomu tak najmä, ak bude moja žiadosť zjavne nezmyselná alebo neprimeraná, najmä pretože sa opakuje. V takýchto prípadoch mi Správca môze (a) uložiť primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií, alebo s uskutočnením požadovaných úkonov, alebo (b) odmietnuť vyhovieť žiadosti.

Beriem na vedomie, že v žiadnom prípade nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vr. profilovania, uvedeným v čl. 22 GDPR. Správca prijíma bezpečnostné opatrenia, ktoré zabezpečia, že moje osobné údaje budú chránené pred manipuláciou, stratou, zničením, prístupom neoprávnených osôb alebo neoprávneným zverejnením. Bezpečnostné opatrenia správcu sú neustále vylepšované, aby udržali krok s technologickým vývojom.

V prípade, že budem nespokojný so spracovaním mojich osobných údajov, môžem sa so svojou sťažnosťou obrátiť na Správcu alebo dozorný úrad, ktorým je v Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk.

Som si vedomý, že nie som povinný svoje osobné údaje Správcovi poskytnúť. Poskytujem ich však slobodne a dobrovoľne. Bez poskytnutia týchto údajov by Správca nemohol využiť moje údaje na marketingové a propagačné účely, vrátane informácií o akciách a činnostiach Správcu, vedenie štatistiky a dôkazy. V prípade, že svoje Osobné údaje nechcem povedať, Správcovi súhlas neposkytnem. Pre viac informácií môžem využiť kontaktnú linku Správcu na telefónnom čísle +420 602 299 614.

V prípade, že budem mať akúkoľvek otázku alebo požiadavky, môžem sa kedykoľvek obrátiť na Správcu alebo jeho poverenca pre ochranu osobných údajov, ktorým je: Michal Drážďanský, tel. +420 602 299 614 e-mail: info@mdlexpo.cz.