Súhlas so spracovaním osobných údajov_vystavovatelia

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
V súlade so zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, v platnom znení a v súlade s ostatnými aplikovateľnými právnymi predpisy tymto výslovne, bezodplatne, informovane, slobodne a dobrovoľne udeľujem súhlas so spracovaním, zhromaždením a uchovaním svojich osobných údajov správcom MDL Expo sro, Šmeralova 170 / 31, 170 00 Praha 7, IČO: 24712647, www. mdlexpo.cz, e-mail .: info@mdlexpo.cz (ďalej len "Správca"), a to v nasledujúcom rozsahu:
 • Obchodné meno spoločnosti
 • Riaditeľ spoločnosti
 • Kontaktná osoba
 • E-mail kontaktnej osoby
 • Tel. kontaktnej osoby
 • Ulica
 • Mesto
 • PSČ
 • Tel. spoločnosti
 • E-mail spoločnosti
 • Http: //
 • DIČ
 • IČO
 • Zameranie spoločnosti
 • Oblasť firemné činnosti
 • Bankové spojenie
Beru na vedomie a súhlasím s tým, aby moje osobné údaje boli správcom využívané na účely:
 • pre uzavretie zmluvy (z vybraných údajov)
 • pre zasielanie upozornení a oznámení týkajúcich sa obchodného prípadu (z vybraných údajov)
 • pre vedenia štatistiky a dôkazov
 • pre zasielanie marketingových oznámenia správcu (z vybraných údajov)
 • pre vytvorenie on-line a tlačeného katalógu veľtrhu (z vybraných údajov).

Vyhlasujem, že som si plne vedomý svojich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov, najmä som si vedomý, že:

 1. keď požádám o informácie o spracovaní svojich osobných údajov, Správca mi túto informáciu bez zbytečného odkladu predá;
 2. Správca je oprávnený poveriť spracovaním osobných údajov tretej osoby;
 3. v situácii, keď by boli osobné údaje potrebné na účely uplatňovania alebo ochrany mojich práv alebo práv Správca v sporov, v súdnom alebo správnom konaní, budú moje osobné údaje uchovávané počas trvania sporu, a to výhradne na účely ochrany práv v takom rozpore;
 4. ak zistím alebo sa budem sa domnievať, že Správca spracováva moje osobné údaje v rozpore s ochranou môjho súkromného osobného života alebo v rozpore so zákonom, môžem Správca požiadať o vysvetlenie a požadovať odstránenie nevyhovujúceho stavu (napr. blokovaním, opravou, doplnením, likvidáciou osobných údajov).

Toto povolenie poskytujem na dobu 10 rokov a môžem ho bezplatne odvolať u správcu.

Beru na vedomie, že poskytnutie mojich osobných údajov je nevyhnutné pre vyššie uvedené účely a že právnym základom na spracovanie mojich osobných údajov je nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len "GDPR") článok 6 ods. 1. písm. a) GDPR.

Príjemcom mojich osobných údajov je Správca, prípadne tretie osoby, najmä servisná spoločnosť, vystavovatelia daného ročníka veľtrhu Aquatherm Nitra, užívatelia aplikácie Aquatherm (AQapp, ATapp), mediálne marketingové agentúry, ktoré ku spracovanie Správca poveri.

Beru na vedomie, že moje osobné údaje nebudú poskytnuté tretím krajinám alebo medzinárodným organizáciám podľa článku 6 ods. 13 odst. 1. písm. f) GDPR.

Ako subjekt údajov mám právo požadovať od Správca prístup k osobným údajom informáciám uvedeným v čl. 15 GDPR ktoré sa ma týkajú, mám právo na opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovanie a právo na prenosnosť údajov k inému Správcovi za podmienok a s obmedzeniami uvedenými v čl. 20 GDPR. Dále mám právo vzniesť voči Správcovi námietky proti spracovaniu mých osobných údajov.

Ak Správca dostane moji žiadosť v zmysle predchádzajúceho odseku, bude ma Správca Informovať o prijatých opatreniach bez zbytočného odkladu a v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Potom túto lehotu je možné v prípade potreby a s vzhľadom na zložitosť počtu žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace. Ak by Správca neprijal opatrenia o ktoré požiadam, je povinný ma informovať bezodkladne, ale najneskôr do jedného mesiaca od prijatia o dôvodoch neprijatia opatrenia. Správca údajov v tejto súvislosti upozorňuje, že v určitých prípadoch stanovených GDPR nie je povinný vyhovieť všetkým požiadavkám mojej žiadosti. Bude tomu tak najmä, ak bude má žiadosť zjavne nezmyselná alebo neprimeraná, najmä pretože sa opakuje.V takýchto prípadoch mi Správca muze (a) uložiť primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informacií alebo s uskutočnením požadovaných úkonov alebo (b) odmietnuť žiadosti vyhovieť.

Beriem na vedomie, že v žiadnom prípade nedochádza k automatizovanému rozhodovaní, vr. profilování, uvedeným v čl. 22 GDPR. Správca prijíma bezpečnostné opatrenia, ktoré zabezpečia, že moje osobné údaje budú chránené pred manipuláciou, stratou, zničením, prístupom neoprávnených osôb alebo neoprávneným zverejnením. Bezpečnostní opatrenia správcu sú neustále vylepšované, aby udržali krok s technologickým vývojom.

V prípade, že budem nespokojný so spracovaním mojich osobných údajov, môžem sa so svojou sťažnosťou obrátiť na Správca alebo dozorný úrad, ktorým je v Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk.

Som si vedomý, že nie som povinný své osobné údaje Správcovi poskytnúť. Poskytujem je však slobodne a dobrovoľne. Bez poskytnutia týchto údajov by Správca nemohol využiť moje údaje na marketingové a propagačné účely vrátane informácií o akciách a činnostiach Správca, vedenie štatistiky a dôkazy. V prípade, že své Osobné údaje nechcem povedať, Správcovi súhlas neposkytnem. Pre viac informácií môžem využiť kontaktný linku Správca na telefónnom čísle +420 602 299 614.

V prípade, že budem mať akúkoľvek otázku alebo požiadavku, môžem sa kedykoľvek obrátiť na Správca alebo jeho poverenca pre ochranu osobných údajov, ktorým je: Michal Drážďanský, tel. +420 602 299 614 e-mail: info@mdlexpo.cz.